NORMATIVA DE FUNCIONAMENT INTERN DEL COMPLEX ESPORTIU CASTELLAR (SIGE SPORT CASTELLAR)

 

El Complex Esportiu Castellar és una instal•lació esportiva pública, propietat de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, gestionada per l’empresa SIGE 2005 S.L. en règim de concessió administrativa.
L’accés i la permanència a l’interior de les instal•lacions requereix un estricte compliment de les normes següents:


L’horari de la instal•lació de dilluns a divendres és des de les 6:00 a les 22:30, els dissabtes és de 8:00 a 20:00 i els diumenges és de 8:00 a 14:00. Els dies festius la instal•lació està tancada. En vigílies de festius el centre pot fer horari reduit. Aquesta normativa, incloent els preus, està publicada per l’empresa gestora i es troba a disposició de tots els interessats a la recepció del centre, tanmateix potser modificada segons les necessitats de l’empresa i prèvia autorització del Servei Municipal d’Esports de Castellar del Vallès.

– És personal i intransferible.
– El primer mes el pagament es fa al centre i la resta per domiciliació bancària el dia 1 de cada mes.
– En la inscripció, l’abonat rep un xip d’aproximació per accedir a la instal·lació, amb un cost de 3’10 euros. En cas de pèrdua o de fer-se malbé, el duplicat anirà a càrrec de l’abonat.
– Aquest xip és imprescindible per entrar i sortir de les instal·lacions.
– En cas de no portar-lo, el client haurà d’esperar el seu torn a la recepció del centre per registrar la seva entrada correctament.
– Els menors d’edat que es vinguin a donar d’alta han de venir acompanyats d’un tutor per donar l’autorització adequada.
– La persona que s’inscriu ha d’acreditar que és titular del número de compte que facilita, de no ser així haurà de fer la inscripció acompanyada de la persona titular.
– Un cop pagada una mensualitat no hi ha possibilitat de fer la devolució d’aquesta.
– El no pagament d’un rebut és causa immediata de baixa per impagat, i comporta la pèrdua dels seus drets d’inscripció i queda pendent el pagament del deute ocasionat més les despeses bancàries.
– Els ex abonats amb deutes pendents no podran entrar a la instal•lació ni donar-se d’alta fins que no s’hagi abonat l’impagat.
– Les excedències per accident, per malaltia o gestació (amb informe mèdic), s’hauran de justificar amb un imprès signat proporcionat a recepció abans del dia 20 del mes en què es presenti. La sol•licitud ha de ser aprovada per direcció. S’accepten via correu electrònic amb la signatura del titular i amb la data de baixa i d’alta de l’excedència.
– Les baixes definitives s’hauran de comunicar signant un document a recepció abans del dia 20 del mes en què es presenti la baixa. S’accepten via correu electrònic signades pel titular i amb la data de la sol•licitud. Les baixes seran de mesos naturals i mai parts proporcionals.
– Al donar-se de baixa es perd la matrícula.
– Si un ex-abonat es vol tornar a donar d’alta abans dels sis mesos d’haver-se donat de baixa, no podrà gaudir de la promoció de matrícula en curs.
– La no assistència al centre, no eximeix del pagament de les quotes.
– Tothom pot accedir a la instal·lació i als seus serveis durant un període màxim d’un dia, previ pagament d’una entrada puntual segons les tarifes vigents i signant un document d’acceptació de les normes.
– Els abonats poden gaudir de descomptes en els cursets de natació i en les quotes temàtiques mentre estiguin donats d’alta com a tal.
– Qualsevol descompte dels que s’ofereixen s’ha de sol•licitar a recepció presentant la documentació corresponent.
– L’usuari només pot fer ús del servei contractat.
– L’ús del xip és imprescindible per entrar i sortir
– Reserva d’activitats 20 minuts abans de l’inici de l’activitat
– Sige disposa de dret d’admissió

– La responsabilitat mèdica de la pràctica esportiva correspon exclusivament a l’usuari.
– És convenient que cadascú conegui les seves possibilitats i limitacions abans d’iniciar una activitat física.
– La persona amb una malaltia/patologia que afecti a la pràctica esportiva ha de comunicar-ho a la direcció del centre i als tècnics. Ha de portar un document mèdic que acrediti el tipus d’esport que pot practicar.
– Si es troba malament, s’ha d’avisar a qualsevol treballador o tècnic.

– Ni la Direcció ni l’Ajuntament es fan responsables dels objectes perduts, oblidats o sostrets dins de la instal·lació.
– Es recomana no portar objectes de valor. Abstenir-se de portar joies (penjolls, arracades…) que moltes vegades es perden a l’aigua i als vestidors, i és molt difícil recuperar-les.
– Tot allò que es guardi a les taquilles del vestidor és responsabilitat de l’usuari.

– El centre esportiu SIGE SPORT CASTELLAR es reserva el dret de fer parades tècniques, anul•lar, canviar una activitat o horari per causes justificades i/o de força major.

– La direcció es reserva el dret de fer els comunicats de la manera que cregui més indicada i ràpida, tauler d’anuncis, correu electrònic, telèfon, correu ordinari o mitjans de comunicació.
– És obligatori utilitzar calçat adequat per a la pràctica esportiva. Està prohibit entrar amb calçat i roba de carrer a tota la instal•lació (s’ha de portar sabatilles exclusives per a la instal•lació per mantenir-la en òptimes condicions) excepte vestidors, i tret de les visites autoritzades per la direcció del centre, i amb protectors específics pel calçat.
– No està permès menjar dins de la instal•lació sense previ permís de la direcció del centre.
– Els mòbils han d’estar apagats o en silenci, s’han de deixar a les taquilles.
– No està permès cridar i córrer per la instal·lació.
– Els usuaris són responsables dels danys que causin a la instal•lació per culpa seva o negligència, i s’estableix la responsabilitat dels usuaris vers la conducta i per tant dels danys que puguin ocasionar els usuaris menors d’edat a càrrec seu i/o els seus convidats ocasionals.
– Queda totalment prohibit fumar dins de la instal•lació.
– La direcció de la instal•lació pot retirar l’autorització i el dret d’utilització total o parcial a qui no respecti els serveis, el material i les instal•lacions, de forma temporal o definitiva.
– El servei d’UVA és exclusiu per als majors d’edat. Entre la primera i segona sessió d’UVA han de passar 48 hores. En cas de passar més de 5 dies sense fer cap sessió, caldrà tornar a començar el cicle de bronzejat.
– No està permesa l’entrada de cap tipus d’animals al centre esportiu. En el supòsit de persones cegues que vagin acompanyades de gossos guia caldrà estudiar, en cada cas, les possibilitats d’accés de l’animal al centre esportiu.

– El centre esportiu SIGE SPORT CASTELLAR podrà utilitzar dades personals dels usuaris amb la finalitat d’informar-los de les diferents novetats, activitats i promocions (esportives, de relació social, de nutrició, d’entrenament personal, de lleure…) que s’hi puguin dur a terme.
– SIGE 2005 SL, amb el necessari i explícit consentiment previ dels afectats, podrà obtenir imatges dels usuaris per a comunicar i difondre l’activitat pròpia del centre esportiu sense cap ànim de lucre, a través dels diferents mitjans de difusió ( xarxes socials, web i cartelleria impresa).
– No està permès fotografiar ni filmar dins de la instal•lació sense previ permís de la direcció del centre.

– L’usuari es compromet a complir aquesta normativa general del centre esportiu i les diferents normatives específiques existents, o les que es puguin crear, pel correcte funcionament de les diferents sales o espais d’ús que ho requereixin.
– Aquest establiment disposa de fulls oficials de reclamació/denúncia a disposició dels clients.
– Aquest text és revisat i actualitzat cada trimestre, el client accepta les modificacions que aquesta pugui tenir durant les actualitzacions següents, que seran penjades al taulell d’anuncis i disponibles a la recepció del centre.
– Els usuaris poden adreçar-se al personal del centre per a intentar resoldre qualsevol dubte o consulta sobre el seu funcionament.
– Les activitats poden ser modificades si l’equip de direcció ho creu convenient o necessari.

2. NORMATIVES ESPECÍFIQUES


– L’aforament màxim és de 155 persones: 125 persones a la piscina gran i 30 persones a la piscina petita.
– L’horari és de 6:00 del matí fins a les 22:00 de dilluns a divendres, de 8:00 a 19:45 els dissabtes i de 8:00 a 13:45 els diumenges.
– Els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult que se’n faci responsable. A partir dels 12 el seu tutor ha de signar l’autorització.
– Es recomana seguir les indicacions i consells dels tècnics i socorristes de la instal•lació.
– S’ha de respectar el material d’ús intern.
– És obligatori dutxar-se abans d’entrar a la piscina. Prohibit banyar-se amb olis, cremes o maquillatge, aporten gran quantitat de matèria orgànica a la piscina i disminueixen l’efecte dels desinfectants.
– S’ha de portar roba esportiva adequada: ús obligatori del banyador o biquini, casquet i sabatilles de bany. S’eximeix l’ús del casquet de bany a les persones que portin el cap totalment rasurat.
– Si s’utilitzen peücs o calçat específic per entrar dins les piscines, al sortir s’ha de canviar el calçat per xancletes per a poder-se desplaçar per la zona de platja, vestidors i dutxes.
– S’han d’utilitzar ulleres especialitzades per entrar a l’aigua, no està permès banyar-se amb ulleres de vidre (graduades o de sol).
– S’ha de nedar de forma que la surada li quedi a la seva dreta. No està permès recolzar-se a les surades ni aturar-se al mig del carrer.
– Els nadons han d’entrar a l’aigua amb bolquers especials (adaptats).
– Es permet l’ús de lleure de la piscina petita respectant estrictament els horaris establerts per tal de no entorpir la resta d’activitats programades. El material recreatiu està a disposició de l’usuari, sota la supervisió del socorrista, amb un màxim de 3 joguines per usuari (no està permesa l’entrada de material recreatiu personal a la instal•lació) respectant així la convivència amb els altres. I s’ha de recollir un cop finalitzada l’activitat.
– No està permès cap tipus de joc o activitat perillosa (saltar, empènyer, córrer, enfonsar algú o practicar jocs amb un risc físic), ni l’ús de flotadors d’ús recreatiu i/o inflables.
– Els usuaris han de respectar els espais destinats a les activitats dirigides i cursets.
– No es pot entrar a l’habitació del material i agafar-hi els objectes, ja siguin joguines, cinturons…
– Es recomana fer orinar els nens abans d’entrar a la piscina.
– Dins el recinte no es pot entrar amb menjar ni amb begudes, ni mastegar xiclet.
– Qualsevol persona que presenti una ferida oberta o malaltia infecciosa no pot accedir a la piscina. No banyar-se amb berrugues als peus.
– En cas de patir qualsevol tipus de malaltia cardíaca, respiratòria o epilèptica s’ha de comunicar al personal tècnic. No banyar-se amb angines.

– A la piscina gran exterior l’aforament és de 100 persones. A la piscina petita exterior l’aforament és d’11 persones. L’aforament màxim de tot l’espai exterior és de 586 persones (inclou els aforaments de cadascun dels vasos exteriors).
– En cas de sobrepassar l’aforament màxim establert, es restringirà l’accés al recinte de piscina exterior.
– L’horari és des de Sant Joan (25 de juny) fins a la festa Major del poble (10 de setembre), de 10:00 a 19:00 hores per a no abonats. Pels abonats, majors de 12 anys, en poden gaudir en tot l’horari d’obertura de la instal•lació.
– S’ha de portar roba esportiva adequada i és obligatori l’ús del banyador o biquini, i sabatilles de bany. Per accedir a la zona de bany, és obligatori entrar amb roba específica, mai accedir amb roba o calçat de carrer excepte en visites puntuals autoritzades per la direcció i amb protectors específics de calçat. S’ha d’accedir al recinte de piscina amb xancletes reservades només per aquest ús.
– És obligatori dutxar-se abans d’entrar a la piscina. Prohibit banyar-se amb olis, cremes o maquillatge, aporten gran quantitat de matèria orgànica a la piscina i disminueixen l’efecte dels desinfectants. A les dutxes de la platja de piscina no és permès utilitzar cap tipus de sabó .
– Utilitzar les papereres que estan a la vostra disposició.
– Utilitzar les zones habilitades per a menjar. Està prohibit entrar amb ampolles o objectes de vidre.
– Els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult que se’n faci responsable. Dels 12 als 17 anys han de dur una autorització signada pel tutor legal.
– Qualsevol persona que presenti una ferida oberta o malaltia infecciosa no pot accedir a la piscina. No banyar-se amb berrugues als peus. No banyar-se amb angines.
– En cas de no saber nedar, en cas de patir qualsevol tipus de malaltia cardíaca, respiratòria o epilèptica s’ha de comunicar al personal tècnic.
– No està permès cap tipus de joc o activitat perillosa (saltar, empènyer, córrer, enfonsar algú, jugar a pilota o practicar jocs amb un risc físic), ni l’ús de flotadors d’ús recreatiu i/o inflables. Es prohibit tirar-se de cap a la piscina.
– Cadires, hamaques i para-sols estan a disposició de l’usuari, no es poden portar de casa cap tipus de material aquàtic que pugui molestar la resta d’usuaris.
– S’han d’utilitzar ulleres especialitzades per entrar a l’aigua, no està permès banyar-se amb ulleres de vidre (graduades o de sol).
– Es recomana portar el mòbil apagat o en silenci.
– Queda totalment prohibit fumar dins de la instal•lació.
– Es recomana seguir les indicacions i consells dels tècnics i socorristes de la instal•lació.
– Es recomana utilitzar cremes de protecció solar.
– Si es tenen necessitats fisiològiques, si us plau aneu als serveis.
– Per una bona convivència s’han de respectar les normes del centre en tot moment.

– Per a accedir a aquesta sala s’ha de tenir com a mínim 12 anys i portar autorització del tutor legal i sempre sota la supervisió del tècnic/a de la sala.
– Dins la sala no s’hi pot menjar ni entrar-hi cap envàs de vidre.
– Es recomana beure líquids durant la realització de les activitats físiques.
– És obligatori l’ús de la tovallola per utilitzar la sala.
– No es pot entrar descalç, amb xancletes de bany o amb el tors descobert o banyador. En les activitats dolces el calçat no és obligatori. S’ha d’utilitzar calçat i roba d’esport, mai accedir-hi amb roba o calçat de carrer excepte en visites puntuals autoritzades per la direcció.
– Es recomana els exercicis d’escalfament previs a la sessió i els estiraments abans i després de cada activitat o sessió, realitzar-los en la zona reservada, no està permès posar el calçat esportiu sobre l’ entapissat i les estructures de les màquines.
– El material és d’ús comú, no està permès la seva monopolització. Un cop finalitzat l’ús del material s’ha d’endreçar al seu lloc. Un cop acabada l’activitat amb les peses acompanyar-les fins a terra, no deixar-les anar. Per a ser respectuós s’ha de compartir el lloc als altres usuaris.
– En acabar l’entrenament cardiovascular (cintes de córrer, el•líptiques, bicicletes…) s’ha de netejar i eixugar la suor de la màquina utilitzada.
– La maquinària només pot ser manipulada pel personal de manteniment o tècnic corresponent.
– Deixi’s aconsellar per l’instructor. Recordi que els nostres monitors són aquí per a ajudar-lo/la. Si té qualsevol dubte o consulta sobre les activitats, si us plau, no dubti consultar-ho a qualsevol d’ells.
– No està permès cridar ni xiular a la instal•lació.
– Es recomana la utilització de pulsòmetre per a les activitats cardiovasculars.
– Si en algun moment se sent indisposat, marejat o es lesiona, abandoni la sala si pot o dirigeixi’s a l’instructor.

– Per a poder participar a les activitats dirigides és necessari tenir mínim 15 anys, excepte en aquelles activitats programades per als menors de l’esmentada edat.
– Cal portar aigua o beguda isotònica per a hidratar-se.
– Dins la sala no es pot menjar ni entrar-hi amb cap envàs de vidre.
– És obligatori l’ús de la tovallola per a realitzar l’activitat.
– No es pot entrar descalç, amb xancletes de bany o amb el tors descobert o banyador. En les activitats dolces el calçat no és obligatori. S’ha d’utilitzar calçat i roba d’esport, mai accedir-hi amb roba o calçat de carrer excepte en visites puntuals autoritzades per la direcció.
– El material és d’ús comú, no està permès la seva monopolització. Un cop finalitzat l’ús del material s’ha d’endreçar al seu lloc. Per a ser respectuós s’ha de cedir el lloc als altres usuaris.
– L’equip de música només pot ser manipulat pel personal de manteniment o pels tècnics.
– Arribi puntual a les classes, l’escalfament és important per a evitar lesions, no entri si arriba més de 10 minuts tard. No abandoni la sala abans que finalitzi a no ser que sigui per força major, i previ avís.
– Cal registrar l’assistència a cada activitat mitjançant el braçalet d’abonat des de l’ordinador de recepció. El registre només es podrà fer a partir de 20 minuts abans de l’inici de l’activitat.
– Segueixi les instruccions de l’instructor. Eviti parlar durant la classe.
– Recordi que els nostres instructors són aquí per a ajudar-lo/la. Si té qualsevol dubte o consulta sobre les activitats, si us plau, no dubti consultar-ho a qualsevol d’ells.
– No hi ha lloc fix a la sala, no es pot reservar lloc per algú que no hagi arribat.
– No està permès cridar ni xiular a la instal·lació.
– Si en algun moment de la classe se sent indisposat, marejat o es lesiona, abandoni la sala si pot o dirigeixi’s a l’instructor.

– Per a accedir a la sala de cycling s’ha de tenir com a mínim 16 anys.
– Reservi la bicicleta 15 minuts abans de començar l’activitat.
– Utilitzi sabatilles d’esport per al gimnàs o específiques de cycling, no faci servir les sabates específiques de cycling pel recorregut fins a la sala, no entri a la sala amb fang a les soles, les sabates s’han de canviar abans d’entrar a la sala. No es pot entrar descalç, amb xancletes de bany o amb el tors descobert o banyador a la sala de cyclo.
– L’accés a la sala s’ha de fer un cop finalitzada la sessió anterior i esperar que el tècnic hi entri.
– Arribi puntual a la classe, l’escalfament és important per a evitar lesions. No entri si arriba més de 10 minuts tard. No abandoni la sala abans que finalitzi la classe.
– És obligatori portar aigua o beguda isotònica per a hidratar-se i la tovallola.
– Un cop acabada l’activitat deixi la bicicleta sense resistència així com el manillar i el seient; i eixugui la suor de la bicicleta i del terra per assegurar-ne un bon manteniment.
– No es pot moure la bicicleta de lloc, ni treure o canviar cap element o peça. Només poden ser manipulades pel personal de la instal·lació.
– L’equip de música només pot ser manipulat pel personal de manteniment o tècnic corresponent.
– Les bosses d’esport, motxilles, telèfons mòbils… s’han de deixar als vestidors.
– Dins la sala no es pot entrar amb menjar ni mastegant xiclets, tampoc amb cap envàs de vidre.
– No es pot utilitzar les bicicletes fora de les hores de classe dirigides per l’instructor.
– Recordi que els nostres monitors són aquí per a ajudar-lo/la. Si té qualsevol dubte o consulta per fer sobre les activitats, si us plau, no dubti a consultar-ho a qualsevol d’ells.
– Si en algun moment de la classe se sent indisposat, marejat o es lesiona, abandoni la sala si pot o dirigeixi’s al monitor/a.

– S’ha de respectar la limitació d’edat de cada vestidor.
– És obligatori deixar la bossa d’esport a les taquilles dels vestidors i els bancs lliures per donar un millor servei a la resta d’abonats.
– Les taquilles d’ús puntual s’han de buidar diàriament, cada nit s’ha de treure el seu contingut, la taquilla amb cadenat serà buidada sense poder reclamar el seu contingut.
– L’empresa no es fa responsable del contingut dipositat dins la taquilla, essent l’únic responsable l’arrendatari.
– Dins el vestidor no es pot menjar.
– No està permès cridar, xiular, córrer o realitzar qualsevol activitat que pugui molestar la resta d’usuaris o usuàries.
– Es recomana utilitzar les xancletes.
– Pel correcte funcionament dels bancs no està permès deixar-hi el banyador mullat, posi’l dins una bossa, d’aquesta manera sempre ens trobarem el banc en perfectes condicions, tal i com ens agrada trobar-lo a tots.
– Eixugueu-vos en el recinte de les dutxes per mantenir seca la zona de les taquilles.
– No es permet dur a terme accions d’higiene personal (afaitar-se, depilar-se, tenyir-se…) a les dutxes.
– Si ha de canviar bolquers, dipositeu-los als llocs habilitats per als residus.
– Cal tirar els cabells del raspall a les escombraries per tenir els espais nets i amb condicions tot el dia.
– Respecteu l’espai comú deixant les coses com us agrada trobar-les.
– Fer un ús raonable de l’aigua.

– No es permet la seva utilització als menors de 18 anys.
– No es permet dur a terme accions d’higiene personal (afaitar-se, depilar-se, etc.) dins la sauna.
– Cal respectar l’espai en silenci, ja que és un espai de relaxació.
– Està prohibit abocar aigua o olis (mentols o altres) a les pedres per a augmentar el vapor.
– Cal dutxar-se abans d’entrar, no està permès entrar amb cremes ni olis. És obligatori l’ús del banyador i xancletes, i utilitzar la tovallola per estirar-se o seure al banc.
– Està prohibit menjar i mastegar xiclet a l’interior de la sauna.
– Està prohibit utilitzar la sauna a totes les persones amb problemes d’hipertensió, varius o cardiopaties greus.
– Es recomana no utilitzar la sauna en el procés digestiu ni després de veure molta aigua freda.
– Es recomana fer diverses sessions de 3 a 15 minuts amb intervals de descans de 2 a 5 minuts per relaxar-se amb una dutxa d’aigua freda que comenci per les extremitats inferiors.
– Es recomana no entrar a la sauna amb objectes metàl·lics i/o joies.
– En cas de sensació d’ofec, mareig o malestar cal sortir immediatament de la sauna.

ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ
– L’accés a la instal•lació es fa per l’entrada principal.
– Els cursetistes han d’accedir a les instal•lacions pel torn, obligatòriament amb el xip d’accés. En cas de no portar-lo el cursetista haurà d’esperar el seu torn a la recepció del centre per registrar la seva entrada correctament.
– Fins a 20 minuts abans de l’inici de curset no està permesa l’entrada. Cap persona de la instal•lació es farà responsable dels nens/es menors d’edat fins a l’inici de la sessió.
– No es permetrà l’accés a l’activitat un cop passats 10’ de l’inici de la sessió. Es prega la màxima puntualitat per tal de garantir el correcte desenvolupament de la sessió programada.
– Els nens/es majors de 7 anys s’han de canviar sols, els nens de 7 anys o menors de 7 anys només podran entrar al vestidor amb 1 acompanyant. Qualsevol altre acompanyant major de 7 anys s’haurà d’esperar a les taules de recepció. Un cop recollit pel tècnic/a l’acompanyant haurà d’abandonar el vestidor i utilitzar el xip per sortir de les instal•lacions si és el cas.
– Per entrar a recollir els menors de 7 anys, l’acompanyant haurà d’accedir pel torn amb el xip. Només podrà accedir fins a 3 minuts abans de la finalització del curset.
– En cas que no hi hagi cap persona que reculli un menor després del termini de l’activitat; si no hi ha hagut cap avís previ del retard, cap persona del Centre es farà responsable de la tutela del menor.
– Els cursetistes no abonats del centre només podran accedir al servei contractat, curset de natació. Els infants de 7 anys o menors de 7 anys han d’utilitzar els vestidors escolars i els majors de 7 anys, els vestidor infantils. En cap cas podran fer ús dels vestidors d’adults.
– Una vegada acabat el curset, els cursetistes disposen de mitja hora per sortir de la instal•lació, de no ser així hauran d’abonar el cost d’una entrada fora d’horari. (1.65 €).
– En cas de malaltia comuna (refredat amb febre, otitis, mal de cap…) no porteu els nens/es a piscina, aviseu de qualsevol anomalia els tècnics/ques dels vostres nens/es.ASSISTÈNCIA
– Els tècnics de l’activitat porten un control d’assistència dels alumnes.
– La falta d’assistència injustificada i reiterada d’un cursetista pot ser motiu de baixa al trimestre següent.COMPORTAMENT DELS CURSETISTES
– El cursetista té l’obligació de respectar els horaris establerts.
– Cal respectar el centre. El fet de fer-ne un mal ús, ocasionar desperfectes a la instal•lació i/o material, implica fer-ne la reposició i pot suposar una sanció especial segons ho decideixi l’òrgan administratiu responsable de la gestió.
– Tots els cursetistes han de mantenir un comportament cívic i respectuós amb el personal i la resta de clients de l’interior del centre. Qualsevol incompliment pot suposar una sanció especial segons ho decideixi l’òrgan administratiu responsable del control de la gestió.OBLIGACIONS DELS CURSETISTES
– Dutxar-se abans d’entrar a la piscina.
– L’ús de banyador, xancletes i casquet de bany.
– Seguir les indicacions del monitor o socorrista.
– Respectar les normes de seguretat de la instal•lació.
– Respectar l’horari de la instal•lació.
– Respectar la resta d’usuaris.
– Respectar els espais destinats per a cada ús.
– Retornar el material utilitzat al seu lloc.
– No córrer ni cridar, ni donar empentes a la vora de la piscina.
– Fer servir els serveis en cas de necessitats fisiològiques.COMPORTAMENT DELS ACOMPANYANTS
– L’accés a les àrees esportives i de piscina està restringit als abonats del centre i cursetistes, i amb roba adequada per a la pràctica esportiva.
– No es permetrà als acompanyants ser presents durant el desenvolupament de les sessions. Només s’hi podran assistir en les dates específiques que el centre reservi a tal efecte (portes obertes, setmana de pares, etc.) i portant un calçat adequat i d’ús exclusiu per la zona de piscina. Els acompanyants tenen a la seva disposició una sala d’estar a la recepció del centre. En cap cas poden esperar als seus fills dins de les instal•lacions.
INSCRIPCIÓ I FORMA DE PAGAMENT
– Els cursets comencen al setembre i acaben la penúltima setmana de juliol, el pagament de la quota és mensual i per avançat el dia 1 de cada més, a través de domiciliació bancària. La quota dóna dret a assistir al curset de natació contractat, no inclou l’accés a la resta d’instal·lació i tampoc inclou una assegurança mèdica.
– El primer pagament es farà en efectiu en el moment de la inscripció. S’abonarà l’import de la quota del primer mes, del xip d’accés i de la matrícula.
– La inscripció als cursets, dels cursetistes nous i dels antics, es farà durant els mesos juny/juliol. Al maig es repartirà  a recepció un tiquet de reserva que determinarà a cadascú dia i hora per poder fer la inscripció per la següent temporada. Aquestes dates seran publicades i comunicades al centre i a la nostra pàgina web abans de finalitzar la temporada.
– Els cursetistes que acabin la temporada al juliol tindran preferència d’inscripció per la pròxima temporada. Els cursetistes que no acabin al juliol perden la preferència de plaça i caldrà que abonin de nou 15€ al fer la inscripció. Aquells que no comencin al setembre perden la reserva d’inscripció, havent de tornar a fer-la quan els interessi, sempre i quan quedin places lliures.
– Els que no tinguin plaça seran apuntats en llista d’espera i en cas que es produeixin baixes, les places seran ocupades en el mateix ordre en el qual han estat apuntats.
– En cas que no interessi la plaça es passarà al següent de la llista.
– Els cursets que no tinguin un mínim de 4 nens/es poden ser modificats o anul·lats.
– Per a la correcta gestió administrativa i funcional dels cursets de natació:o    Només es retornarà un 100% de l’import del curset fins a una setmana abans de l’inici d’aquest en aquells casos en què es presenti un informe mèdic i la Direcció del Centre doni el seu vist i plau. Un cop començat el curset en cap cas es retornarà l’import.o    No es tramiten baixes temporals als cursets, a excepció dels casos en què la Direcció del centre ho consideri oportú.o    Per a donar-se de baixa de qualsevol modalitat d’abonaments o servei s’haurà d’avisar abans del dia 20 del mes en què es presenti la baixa. En el cas que no es compleixi aquest termini no es retornarà l’import dels rebuts tramitats. Aquest tràmit s’haurà de signant un document al mateix centre o via correu electrònic detallant les dades personals del cursetista i del tutor legal a l’adreça : atclient.sige@gmail.com.-          Al final de temporada en curs s’informarà del sistema d’inscripció per a la propera temporada.-          Aquest text és revisat i actualitzat cada trimestre, el client accepta les modificacions que aquesta pugui tenir durant les actualitzacions següents, que seran penjades al taulell d’anuncis i disponibles a la recepció del centre. 

En la normativa de les quotes temàtiques s’accepta també la Normativa general del centre i dels espais d’activitats així com el Decret de piscines de la Generalitat que regula aspectes sanitaris, higiènics i de seguretat al recinte de les piscines.1.1 ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ
– L’entrada s’efectua fins a un màxim de 15 minuts abans de l’hora d’inici de l’activitat programada.
– No es permetrà l’accés a l’activitat un cop passats 10’ de l’inici de la sessió. Es prega la màxima puntualitat per tal de garantir el correcte desenvolupament de la sessió programada.
– Els usuaris abonats del centre i els no abonats només podran accedir a utilitzar el servei contractat.
– Una vegada acabada la sessió, els usuaris no abonats disposen de 20 minuts per sortir de la instal•lació, de no ser així hauran d’abonar el cost d’una entrada puntual.
INSCRIPCIÓ I FORMA DE PAGAMENT- La quota temàtica té una durada anual o trimestral segons l’activitat i els pagaments es realitzen segons la periodicitat indicada al centre, a través de domiciliació bancària. En el cas de les activitats anuals no s’interromp el pagament durant el mes d’agost tot i que no s’imparteixen classes.
– El primer pagament es farà en efectiu en el moment de la inscripció, juntament amb la matrícula específica segons la promoció.
– Des del moment de la inscripció s’accepta un compromís de permanència de trimestral i renovable, que pot variar en funció de l’activitat.
– Les activitats de Boxa, Mou-te, Ioga, Tai-txí, MMA i Kick Boxing són activitats anuals i no hi ha compromís de permanència.
– Donar-se de baixa sense acabar el període de permanència comporta el pagament de les mensualitats restants fins el compliment del compromís. En cas contrari es generarà un deute.
– Donar-se de baixa significa la pèrdua de la matrícula.
– Donar-se d’alta abans dels sis mesos d’ haver-se donat de baixa comporta no poder gaudir de la promoció en curs, i per tant haver de pagar l’import complet de la matrícula corresponent.
– La direcció del centre comunica, per a la correcta gestió administrativa i funcional de les activitats temàtiques, que:
• Els menors de 18 anys podran donar-se d’alta amb prèvia autorització d’un adult.
• Aquells casos en què es presenti un informe mèdic que justifiqui la incapacitat temporal per realitzar una activitat de durada anual i la Direcció del Centre doni el seu vist i plau, es procedirà a la baixa temporal amb una quota de manteniment per tal de poder reprendre l’activitat mantenint la matrícula.
• Per a donar-se de baixa de qualsevol modalitat d’abonaments o servei s’haurà d’avisar abans del dia 20 del mes en què es presenti la baixa; no fer-ho significarà la no-devolució de l’import dels rebuts tramitats. Aquest tràmit s’haurà de fer omplint l’imprès oficial al mateix centre, per fax, o via correu electrònic detallant les dades personals del cursetista.
• Les activitats que no tinguin un mínim de 4 persones poden ser modificats o anul·lats.

SIGE SPORT CASTELLAR agraeix un estricte compliment de les normes